တိတ်ႉတေႃႈၸဝ်ႈၶွင်

ꩡဝ်ႈၶွင်ႇ Shan Baptist Convention (Eastern Shan)

တွင်ႈထၢမ်ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈဝဵပ်ႉၼႆႉinfo@essbc.org

ၸဝ်ႈၶွင်မၼ်းပဵၼ် Shan Baptist Convention(ES)