ၵႂၢမ်းယွင်ႈယေႃးၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ

 • 1. ၸဝ်ႈႁပ်ႉၶၢမ်ႇတၢမ်ၼင်ႇႁဝ်းပဵၼ်

 • 2. ၵၢင်ၸႂ်ၸဝ်ႈ

 • 3.ၶိုၼ်းႁုႁၢၼ်

 • 04.ဢမ်ႇၸၢင်ႈယူႇတဵတ်ႉလႆႈ

 • 05. ၸဝ်ႈၼိူဝ်ၸဝ်ႈ

 • 06. ႁူဝ်ၸႂ်ဢၼ်မႂ်

 • 07. ၵေးၸူးဢၼ်ပေႃးၵုမ်ႈ

 • 08. လိူဝ်သေၵေးၸူးၸဝ်ႈ

 • 09. မၼ်းၸဝ်ႈႁၵ်ႉႁဝ်းၶႃႈ

 • 10. မၼ်းၸဝ်ႈမီးယူႇ

 • 11. ၵွပ်ႈယေႇသုၵူၺ်း

 • 12. ပၼ်တီႈယူႇ

 • 13. လိူဝ်သေၵေးၸူးၸဝ်ႈ

 • 14. ယွင်ႇယေႃးႁႃႈလေႈလုယႃႇ

 • 15. ဢမ်ႇပွင်ႇၸႂ်ၵေႃႈတေႇယွင်ႇယေႃး

 • 16. တေယွင်ႇယေႃး

 • 17. ယွင်ႇယေႃးဢမ်ႇသဵင်ႈ

 • 18.ၶႃႈႁွင်ႉၸဝ်ႈယူဢေႃႈ။

 • 19. ၼႂ်းၸဝ်ႈၶရိၸ်ႈ

 • 20. သႃႇလၢမ်ႇ 23