ၵႂၢမ်းယွင်ႈယေႃးၽြႃး(တႆး)

 • သိူတ်ႉၸမ်တီႈႁိမ်းၸဝ်ႈ

 • သူဝ်းဢၼ်ၸဝ်ႈႁၵ်ႉ

 • ၸဝ်ႈၽြႃးႁဝ်း

 • ယုမ်ႇမၢတ်ႈဢိင်ပိူင်ႈၸဝ်ႈတႃႉ

 • ၸဝ်ႈၽၢၼ်ႇသၢင်း

 • ပဵင်းပေႃးၼႂ်းၵေးၸူးၸဝ်ႈ

 • ယုမ်ႇမၢတ်ႈသေ

 • တေၵႂႃႇလႂ်

 • ႁူဝ်ၸႂ်ဢၼ်ယွင်ႈယေႃး

 • ၼူၵ်ႈၵပတ်ႈၸဝ်ႈ

 • ၽြႃးပေႃႈၵဝ်

 • ၸဝ်ႈၵေႇၶျွတ်ႈ

 • ပဵၼ်ၽႂ်ပၼ်လႆႈ

 • ယွင်ႈယေႃးၸဝ်ႈၽြႃး

 • ၸူမ်းသိူဝ်းၶရိၸ်ႉသမတ် 1

 • ၶၢဝ်းယၢမ်းလိုၼ်းသုတ်ႉ

 • ယုမ်ႇယၢမ်ဢိင်ပိုင်ႈၸဝ်ႈ

 • တႃႇတူဝ်ၸဝ်ႈတိၼ်းသင်

 • ထႃႇဝရၽဝ

 • ၸူမ်းသိူဝ်းၶရိၸ်ႉသမတ် 2

 • ၽြႃးႁၵ်ႉၶိူဝ်းတႆး

 • ႁႃလေႈလူးယႃႇ

 • ယုမ်ႇယၢမ်ၼႂ်းၸဝ်ႈၽြႃး

 • သၢမ်ပႃးသူႇလဵဝ်ၽြႃး

 • ႁိူၼ်းယေးၶရိၸ်ႉသမတ်ႉ

 • ၽြႃးႁဵတ်းပၼ်ၶိူဝ်းတႆး

 • ႁႂ်ႈၶႃႈလႆႈဢသၢၵ်ႈလိပ်ႉၼႂ်းၸဝ်ႈ