သမ်ႇမႃႇၵျၢမ်းလိၵ်ႈ

Downloads: 
 • File icon ထမ်ႇမႃႉၵျၢမ်းလိၵ်ႈ ၵျၢမ်းမႂ်ႇတင်းၵျၢမ်းသႃႇလမ်ႇ (တႆး)
  Download View1.88 MB
 • File icon ထမ်ႇမႃႉၵျၢမ်းလိၵ်ႈ(မၢၼ်ႈ)
  Download View7.18 MB

 ထွမ်ႇ ထမ်ႇမႃႉၵျၢမ်းလိၵ်ႈ။

ထမ်ႇမႃႉၵျၢမ်းမႂ်ႇ 27 ၵျၢမ်း

ၵျၢမ်းမတ်ႉထေႇ 1
 • ၵျၢမ်းမတ်ႉထေႇ
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
 • ၵျၢမ်းမႃႇၵု
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
 • ၵျၢမ်းလုၵႃႇ
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
 • ၵျၢမ်းယူဝ်းႁၢၼ်ႇ
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
 • ပိုၼ်းတမၢၼ်ႇၸဝ်ႈ
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
 • ၵျၢမ်းႁူဝ်းမႃႉ
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
 • ၼိုင်ႈၵေႃးရိၼ်ထု
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
 • သွင်ၵေႃးရိၼ်ႇထု
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
 • ၵျၢမ်းၵလႃႇတိ
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
 • ၵျၢမ်းဢေးၽႅတ်ႈ
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
 • ၵျၢမ်းၽိလိပ်ႉပိ
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
 • ၵေႃးလေႃးသေး
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
 • ၼိုင်ႈထိတ်ႈသႃႇလေႃးၼိၵ်ႈ
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
 • သွင်ထိတ်ႈသႃႇလေႃးၼိၵ်ႈ
  • 1
  • 2
  • 3
 • ၼိုင်ႈတိမေႃးသေႇ
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
 • သွင်တိမေႃးသေႇ
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
 • ၵျၢမ်းတိတု
  • 1
  • 2
  • 3
 • ၵျၢမ်းၽိလေႇမူၼ်ႇ
  • 1
 • ၵျၢမ်းႁေႇ​ႄပြး
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
 • ၵျၢမ်းယႃႇၵုပ်ႈ
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
 • ၼိုင်ႈပေႇတရု
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
 • သွင်ပေႇတေရု
  • 1
  • 2
  • 3
 • ၼိုင်ႈယူဝ်းႁၢၼ်ႇ
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
 • သွင်ယူဝ်းႁၢၼ်ႇ
  • 1
 • သၢမ်ယူဝ်းႁၢၼ်ႇ
  • 1
 • ၵျၢမ်းယုတႃႉ
  • 1
 • ၵျၢမ်းပျႃႇတိၵ်ႈ
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
Download

 

လူတ်ႇဢဝ်ထမ်ႇမႃႉၵျၢမ်းလိၵ်ႈ တီႈလိင်ႉဢၼ်ပၼ်ဝႆႉတီႈၼႆႈ သႂ်ႇၼႂ်းၽူင်းလႆႈဢေႃႈ။

လူတ်ႇဢဝ် ထမ်ႇမႃႉၵျၢမ်းလိၵ်ႈတႆးပႃးသဵင်

လူတ်ႇဢဝ် ထမ်ႇမႃႉၵျၢမ်းလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ

လူတ်ႇဢဝ်ထမ်ႇမႃႉၵျၢမ်းလိၵ်ႈထႆး

လူတ်ႇဢဝ် လိၵ်ႈႁဵတ်းၵႂၢမ်းတႆး