သမ်ႇမႃႇၵျၢမ်းလိၵ်ႈ

Downloads: 
  • File icon ထမ်ႇမႃႉၵျၢမ်းလိၵ်ႈ ၵျၢမ်းမႂ်ႇတင်းၵျၢမ်းသႃႇလမ်ႇ (တႆး)
    Download View1.88 MB
  • File icon ထမ်ႇမႃႉၵျၢမ်းလိၵ်ႈ(မၢၼ်ႈ)
    Download View7.18 MB

ထွမ်ႇ ထမ်ႇမႃႉၵျၢမ်းလိၵ်ႈ။

 

ထမ်ႇမႃႉၵျၢမ်းမႂ်ႇ 27 ၵျၢမ်း

ၵျၢမ်းမတ်ႉထႄႇ ၵျၢမ်ႈမႃႇၵု ၵျၢမ်ႈလုၵႃႇ
ၵျၢမ်းယူဝ်းႁၢၼ်ႇ. ပိုၼ်းတမၢၼ်ႇၸဝ်ႈ ၵျၢမ်းရူဝ်းမႃႉ
ၼိုင်ႈၵေႃးရိၼ်ႇထု သွင်ၵေႃးရိၼ်ႇထု ၵျၢမ်းၵလႃႇတိ
ၵျၢမ်းဢေးၽႅတ်ႈ ၵျၢမ်းၽိလိပ်ႉပိ ၵေႃးလေႃးသေး
ၼိုင်ႈထိတ်ႈသႃႇလေႃးၼိၵ်ႈ သွင်ထိတ်ႈသႃႇလေႃးၼိၵ်ႈ ၼိုင်ႈတိမေႃးသေႇ
သွင်တိမေႃးသေႇ ၵျၢမ်းတိတု ၵျၢမ်းၽိလေႇမူၼ်ႇ
ၵျၢမ်းႁႄႇပႄး ၵျၢမ်းယႃႇၵုပ်ႈ ၼိုင်ႈပေႇတရု
သွင်ပေႇတရု ၼိုင်ႈယူဝ်းႁၢၼ်ႇ သွင်ယူဝ်းႁၢၼ်ႇ
သၢမ်ယူဝ်းႁၢၼ်ႇ ၵျၢမ်းယုတႃႉ ၵျၢမ်းပျႃႇတိၵ်ႈ

လူတ်ႇဢဝ်ထမ်ႇမႃႉၵျၢမ်းလိၵ်ႈ တီႈလိင်ႉဢၼ်ပၼ်ဝႆႉတီႈၼႆႈ သႂ်ႇၼႂ်းၽူင်းလႆႈဢေႃႈ။

လူတ်ႇဢဝ် ထမ်ႇမႃႉၵျၢမ်းလိၵ်ႈတႆးပႃးသဵင်

လူတ်ႇဢဝ် ထမ်ႇမႃႉၵျၢမ်းလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ

လူတ်ႇဢဝ်ထမ်ႇမႃႉၵျၢမ်းလိၵ်ႈထႆး

လူတ်ႇဢဝ် လိၵ်ႈႁဵတ်းၵႂၢမ်းတႆး

 

bible.jpg