ၽွၼ့်တႆး တႃႇဝုၺ်းတူဝ်း

လွၵ်းမုိဝ်းတႆးယူႇၼီႉၵူၵ့် တႃႇမႅၵ့်ပူၵ့်

ၽွၼ်ႉတႆးယူႇၼီႇၵူၵ်ႉ

ၵီးပွတ်ႇတႆးယူႇၼီႇၵူၵ်ႉ

ပိုၼ်ႈၽႄ

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.