ၵပ်းသိုပ်ႇ

သူင်ႇမႅတ်ႉသဵတ်ႉ(message)ပၼ်တီႈႁဝ်းၶႃႈၸွမ်းၼင်ႇတီႈၵၢပ်ႉသိပ်ဢၼ်ပၼ်ဝႆ့သေၵမ်း။ၸိုဝ်ႈလႄႈဢီးမဵဝ်း(e-mail)ဢမ်ႇလူဝ်ပၼ် ၵူၺ်းၵႃႈပေႃးၶႆႈလႆႈ ၵႂၢမ်းတွပ်ႇၸိူင် လူဝ်ပၼ်ၸိုဝ်ႈတင်းဢီးမဵဝ်းဢေႃႈ။

Target Image