ထွမ်ႇသဵင်လိၵ်ႈႁဵတ်ႉၵႂၢမ်း

  • 75. ၵႃးတႅင်ႇဢၼ်မျၢတ်ႈလီၼႃႇပူၵ်းဝႆ့

  • သႃႇလၢမ်ႇ 23

  • 225. ၸူမ်းသိူဝ်းယွင်ႈယေႃးလူၺ်ႈသဵင်သႃႇယႃႇ

  • 334. ၵေးၸူးတၢင်းဢၼ်လီဢၢမ်း