ငဝ်းတူင်ႉၽဵင်းၵႂၢမ်း

Video file

သႃႇသၼႃႇတႆးၼႂ်းမိုဝ်းႁဝ်း - ၼုမ်ႇႁႆးၵၢင်ၼႃးလူင်

Video file

႐႙ သဵၼ်ႈတၢင်းသမ်ႇမႃႇတြႃးလႄႈ ဢသၢၵ်ႈ

ပိုၼ်ႈၽႄ

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.