ထမ်ႇမႃႇၵျၢမ်းလိၵ်ႈ

Downloads: 
  • File icon ထမ်ႇမႃႉၵျၢမ်းလိၵ်ႈ ၵျၢမ်းမႂ်ႇတင်းၵျၢမ်းသႃႇလမ်ႇ (တႆး)
    Download View1.88 MB
  • File icon ထမ်ႇမႃႉၵျၢမ်းလိၵ်ႈ(မၢၼ်ႈ)
    Download View7.18 MB

bible and sunlight.jpg

ၵျၢမ်းလိၵ်ႈတႆး

001. လွင်ႈၽၢၼ်ႇသၢင်းႁဵတ်းပဵၼ်

ၵျၢမ်းလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ

 

တႃႇဢဝ်သႂ်ႇၼႂ်းၽူင်းၼၼ်ႉ လူတ်ႇဢဝ်တီႈလိင်ႉဢၼ်ပၼ်ဝႆႉတီႈၼႆႉသေၵမ်း။

လူတ်ႇဢဝ် ထမ်ႇမႃႉၵျၢမ်းလိၵ်ႈတႆးပႃးသဵင်

လူတ်ႇဢဝ် ထမ်ႇမႃႉၵျၢမ်းလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ

လူတ်ႇဢဝ်ထမ်ႇမႃႉၵျၢမ်းလိၵ်ႈထႆး

လူတ်ႇဢဝ် လိၵ်ႈႁဵတ်းၵႂၢမ်းမၢၼ်ႈ

bible and sunlight.jpg