မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ပီႈၼွင်ႉတင်းလႆၢ ႁဝ်ႈၶႃႈၶႆႈယိုၼ်ႈပၼ် သတၢင်းသဵင်ၶၢဝ်ႇဢၼ်လီ လူၺ်ႈလွင်ႈၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ၸဝ်ႈယေႇသုၶရိၸ်ႈ လႄႈ လွင်ႈၶၢဝ်ႈငၢဝ်ႈၸိူဝ်ႈၸဝ်ႈမၼ်းၸဝ်ႈၶႃႈဢေႃႈ။ ၼႂ်းၼႃႈလိၵ်ႈၼႆ့ တေႇမီး ၶၢဝ်ႇသတၢင်း ၸုမ်းတပႄးၸဝ်ႈတႆး ၶရိၸ်ႈယၢၼ်ႇ ၸႃႉဢဝ် မူၵ်ႈၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၸုမ်းမႄႈယိင်း ၸုမ်းၵူၼ်းပွင်ၵၼ်ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ၸုမ်းၵူၼ်းၸႆၢး ၸုမ်းလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၶႃႈဢေႃႈ။ သဵင်ၶေႃႈၵွၢမ်းၵျၢမ်းလိၵ်ႈၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ၊ ၶေႃႈၵွၢမ်းတြႃႈ ဢၼ်သြႃႇၸဝ်ၶဝ် ႁေႃးဝႆ့ၸိူဝ်းၼႆႉ၊ သဵင်ၵွၢမ်းယွင်ႈယေႃး ၊ ငဝ်ႈတူင်ႉ(Video)၊ လိၵ်ႈသင်ႇသွၼ်ဢၼ်ပႃးၼႂ်းပပ်ႉ (PDF) ၸိူဝ်းၼႆ့ၵေႃႈတေႇမီးၶႃႈဢေႃႈ။