လူဝ်ႇၵူဝ်ႇ ငဝ်ႈၸိုင်ႈၸုမ်းတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း
လူဝ်ႇၵူဝ်ႇ ငဝ်ႈၸိုင်ႈၸုမ်းတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း

ႁူမ်ၸူမ်းႁပ်ႉတွၼ်ႈ 

ငဝ်ႈၸိုင်ႈၸုမ်းတႆးၶရိၸ်ႈယၢၼ်ႇၽၢႆႇၸူမ်းၼမ်ႉ ပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း

မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ပီႈၼွင်ႉတင်းလႆၢ ႁဝ်ႈၶႃႈၶႂ်ႈယိုၼ်ႈပၼ် သတၢင်းသဵင်ၶၢဝ်ႇဢၼ်လီ လူၺ်ႈလွင်ႈၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ၸဝ်ႈယေႇသုၶရိၸ်ႈ လႄႈ လွင်ႈၶၢဝ်ႇငဝ်းၸိူဝ်ႈၸဝ်ႈမၼ်းၸဝ်ႈၶႃႈဢေႃႈ။ ၼႂ်းၼႃႈလိၵ်ႈၼႆ့ တေႇမီး ၶၢဝ်ႇသတၢင်း ၸုမ်းတပႄးၸဝ်ႈတႆး ၶရိၸ်ႈယၢၼ်ႇ ၸႃႉဢဝ် မုၵ်ႉၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ၊ ၸုမ်းမႄႈယိင်း၊ ၸုမ်းၵူၼ်းၸႆၢး၊ ၸုမ်းလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ လႄႈ ၸုမ်းသတၢင်းသဵင်ၶၢဝ်ႇတြႃးသိူဝ်းေပျႃႇၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ၶႃႈဢေႃႈ။ သဵင်ၶေႃႈၵႂၢမ်းၵျၢမ်းလိၵ်ႈၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ၊ ၶေႃႈၵႂၢမ်းတြႃး ဢၼ်သြႃႇၸဝ်ႈၶဝ်ႁေႃးဝႆ့ၸိူဝ်းၼႆႉ သဵင်ၵႂၢမ်းယွင်ႈယေႃး ငဝ်းတူင်ႉ(Video) ၊ လိၵ်ႈသင်ႇသွၼ်ဢၼ်ပႃးၼႂ်းပပ်ႉ (PDF) ၸိူဝ်းၼႆ့ၵေႃႈ တေမီးၶႃႈဢေႃႈ။

ပၢင်သွၼ်သႃႇမႃႇၵျၢမ်းလိၵ်ႈပုၼ်ႈၵူၼ်းဢွၼ်ႁိုဝ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇ
ပၢင်သွၼ်ပုၼ်ႈၵူၼ်းႁဵၢတ်းၵၼ်ငၼ်းၸဝ်ႈ
နှစ်ခြင်းလူငယ်မူးယစ်ဆေးဝါးတိုက်ဖျက်ရေးနေ့
ပၢင်သွၼ်သႃႇမႃႇၵျၢမ်းလိၵ်ႈပုၼ်ႈၵူၼ်းဢွၼ်ႁိုဝ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇ
ပၢင်သွၼ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇ
ပၢင်သွၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်လဵၼ်ႉ
Video file

ဝၼ်းငဝ်ႈၸိုင်ႈၸုမ်း (ၵႂၢမ်းတြႃးသြႃႇတေႃႇလူင်းတိၼ်ႇၼၢႆႇဝုၺ်း)

ၶေႃႈထမ်းပွင်ႈလိၵ်ႈဝၼ်း

"ၵဝ် ဝႃႈ တီႈ သူ ၸိူဝ်း ဢၼ် ငိၼ်း ၵႂၢမ်း ၵဝ် ၼႆႉ ၸမ်ႉ၊ႁၵ်ႉ ရၢၼ်ႇသူႇ သူ တႃႉ။ ႁဵတ်း ၵျေးၸူး တီႈ ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် ၸင်း သူ ၼၼ်ႉ တႃႉ။- သူင်ႇ မႅတ်ႈတႃႇ တီႈ ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် ၵိၼ်ႇလႃႇ သူ ၼၼ်ႉ တႃႉ။ သူးတွင်း ပုၼ်ႈ ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် ယႃႉ ၵဝ်း သူ ၼၼ်ႉ တႃႉ။-

ၵျၢမ်းလုၵႃႇ 6:27
Audio_Book_Icon

ထွမ်ႇသမ်ႇမႃႇၵျၢမ်းလိၵ်ႈတႆး

Shan Bible Icon

ၽၢတ်းသမ်ႇမႃႇၵျၢမ်းလိၵ်ႈ

ထႃႇဝရႃႉၽြႃး

music-219

ထွမ်ႇၵႂၢမ်းယွင်ႈေယႃး

ထႃႇဝရႃႉၽြႃး

Watch Icon

တူၺ်းဝီးတီႈဢူဝ်း

Location
ပိုၼ်ႈၽႄ

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.