ႁဵၼ်းလိၵ်ႈတႆး

Downloads: 
  • File icon ပပ်ႉႁဵၼ်းလိၵ်ႈတႆးၸဵဝ်းမေႃ
  • File icon ပပ်ႉႁဵၼ်းလိၵ်ႈတႆးမႁႃႈတူဝ်ႈ
    Download View17.16 MB
  • File icon လၢတ်ႈၵႂၢမ်း တႆး-မၢၼ်ႈ
    Download View17.84 MB
  • File icon ပပ်ႉႁဵၼ်းလိၵ်ႈတႆးၸဵဝ်းမေႃ
    Download View9.77 MB

တႃႇၸိူဝ်းၶႆႈမေႃလိၵ်တႆးၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈတင်ဝႆႉ ပပ်ႉႁဵၼ်းလိၵ်ႈတႆးဢေႃႈ၊၊

ၵႂၢမ်းတႆး-ၵႂၢမ်းမၢၼ်ႈ

ပပ်ႉႁဵၼ်းလိၵ်ႈတႆး

ပပ်ႉႁဵၼ်ႈလိၵ်ႈတႆး

ပပ်ႉႁဵၼ်းလိၵ်ႈတႆး

   
     

 

Shan -Myanmar speaking.jpg