ထွမ်ႇတြႃးၼႂ်း ယူႇၸူပ်ႉ

Living Spirit | REV.Sai Kyaw Tint | #bccsyd

 

 

The House of the LORD | REV. DR ZAW MIN (MCA THAILAND) | #bccsyd

 

 

႐ႈလမိတ္ [ရှုလမိတ်]

 

 

Saya Saw Patrick ေက်းဇူးေတာ္ကုိ နားလည္မႈလဲြျခင္း [Oct 09 2016]

 

 

Saya Saw Patrick ေနာက္ဆံုးေသာကာလ နိမိတ္လကၡဏာမ်ား (၆) [Nov 20 2016]

 

 

Saya Saw Patrick ေယ႐ႈငါ့ကုိလႊတ္ၿပီ [Nov 06 2016]