မူပိုင်ခွင့် နှင့် ဆက်သွယ်ရန်

ဤဝက်ဘ်ဆိုက်ကို Shan Baptist Convention (Eastern Shan) က ထောက်ပံ့ပေးသည်

ဤဝက်ဘ်ဆိုက်အကြောင်းပိုသိရန် info@essbc.org အား အီးမေးလ်ပို့ပေးပါ

အခြားမှတ်ချက်မရှိပါက Shan Baptist Convention(ES) မှာ မူပိုင်ခွင့် ရှိသည်။